Notícies d'interès per a les entitats
Si no veieu bé el correu, feu clic aquí

El 30 de gener acaba el termini de justificació de les subvencions a entitats 2021

La data màxima per justificar les subvencions ordinàries que l'ajuntament ha concedit a les entitats de Mataró l'any 2021, finalitza el proper 30 de gener del 2022

 

Per atorgaments de subvencions inferiors a 3.000 € s’ha de complimentar la fitxa de justificació i no cal aportar més documentació, si bé l’Ajuntament pot fer les comprovacions que consideri oportunes, a través d'auditories. Per a imports iguals o superiors a 3.000 â‚¬, cal aportar factures i justificants de despesa.

 

Totes les entitats han de presentar les memòries justificatives de les subvencions telemàticament accedint a l'apartat "Entitats" de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mataró a l'enllaç, adjuntant la documentació en el seu corresponent expedient.

 

Si necessiteu assessorament podeu enviar un correu a participacio@ajmataro.cat o trucar al telèfon 93 702 28 56.

 

En aquest enllaç trobareu la presentació on s'explica com fer la justificació pas a pas.

També teniu a la vostra disposició la Guia t'ho posem fàcil per fer la justificació de la subvenció.

Pròrroga, fins al 31 de desembre de 2022, perquè les entitats puguin adoptar acords per videoconferència

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el 23 de desembre el Decret Llei 28/2021, pel qual modifica el Decret llei 10/2020, de 27 de març, el qual estableix noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid19.

Aquesta modificació es tradueix en la pròrroga, fins al 31 de desembre de 2022, perquè les fundacions i associacions subjectes al dret civil català es puguin reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, encara que els seus estatuts no ho estableixin.

També s'indica que si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho estableixin. Això serà possible sempre que ho decideixi la persona que presideix o que ho sol·licitin almenys dues persones membres, en el cas de reunions de junta directiva o patronat, i si es tracta de l'assemblea general d'una associació, un 20% de les persones associades.

Reunions telemàtiques de l’òrgan de govern

En primer lloc, cal tenir en compte que en el cas de les associacions i fundacions que estan inscrites al Registre d’entitats jurídiques de Catalunya, les reunions es podran dur a terme mitjançant videoconferència o qualsevol altre mitjà telemàtic. En aquest sentit es requereix que el sistema que es faci servir permeti la identificació de les persones assistents a la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot corresponent. En referència a aquesta qüestió, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.

Celebració d’assemblees telemàtiques

Amb relació a les assemblees, la normativa les regula de la mateixa manera que les reunions de junta, amb els mateixos requisits que el punt anterior, pel que fa a la identificació de les persones sòcies, a la participació, deliberació i dret de vot. Per aquest motiu, algunes entitats celebren assemblees de caràcter híbrid, on poden assistir persones tant de manera presencial com virtual.

Acords sense reunió

Pel que fa a les reunions de junta o patronat, la normativa contempla la possibilitat de prendre acords sense reunió de manera excepcional, a instància de la presidència de l’entitat o almenys de dos/dues membres de la junta directiva o patronat. Pel que fa a l’assemblea general, es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional també si ho decideix un 20% de les persones associades.

Convocatòria de reunions i assemblees

Per últim, cal fer referència a la via de convocatòria de les reunions dels òrgans de govern i les assemblees. En aquest sentit, existeix la possibilitat de fer les convocatòries mitjançant correu electrònic o altres fórmules telemàtiques. Malgrat això, cal tenir en compte que s’ha de convocar la totalitat de les persones sòcies, això significa que, en cas que a l’entitat hi hagi socis o sòcies que no tenen possibilitat de rebre la convocatòria a través d’algun mitjà telemàtic, se’ls haurà d’informar pel mitjà que els hi pugui arribar de manera efectiva, sigui per correu postal o per qualsevol altre.

Per tal de poder dur a terme aquestes modificacions, Xarxanet ofereix el servei d'assessorament a través del qual les entitats poden fer arribar a l'equip d'experts/es les seves consultes sobre aquest àmbit.

(Font: Xarxanet.org)

L’Ajuntament ja disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions per al període 2022-2023

El Pla Estratègic de Subvencions (PES) de l’Ajuntament de Mataró és un instrument de planificació de les polítiques públiques que tenen com a objectiu el foment d’activitats d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. Es tracta d’un document programàtic que, en relació a qualsevol subvenció i amb caràcter previ al seu establiment i regulació, ha de concretar i connectar els objectius i efectes que es pretenen amb el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, establint alhora sistemes de seguiment i avaluació que permetin conèixer de forma continuada l’estat de la situació.

El PES s’estructura en sis apartats: presentació del Pla; la missió, principis, naturalesa jurídica i àmbit d’aplicació; els requisits, beneficiaris i modalitats de concessió de les subvencions; la modificació del pla, seguiment, avaluació i abast temporal en funció d’uns objectius definits; els objectius estratègics de la política de subvencions i les línies de subvencions que inclou: subvencions de concurrència competitiva, subvencions nominatives i altres ajuts, beques i premis, estructurats per àrees i serveis.

Segons el PES, els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de Mataró per al període 2022-2023 són els següents:
  1. Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació, garantir el dret a la salut i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat.
  2. Promoció de Mataró dins del seu paper de capital comarcal i el seu desenvolupament econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística i de l’economia social en un marc de governança entre el sector públic i el sector privat en activitats d’interès general.
  3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la ciutat.
  4. Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat.
  5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament.
  6. Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir la sostenibilitat.
  7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, esportiva, científica econòmica vinculades amb Mataró fetes per persones i agents socials rellevants.
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Mataró va ser aprovat pel Ple Municipal el passat 23 de desembre.

Com incorporar la perspectiva intercultural a les associacions?

A Mataró hi coexisteixen una gran diversitat de cultures. A data 1 de gener de 2020, la població de nacionalitat estrangera suma un total de 22.337 habitants —el 17,22% de la població total de la ciutat—, 1.367 més que un any abans. En el darrer any, les tres nacionalitats que més han augmentat el seu nombre d'habitants entre les més nombroses a Mataró són el Marroc (+541), Colòmbia (+145) i Veneçuela (+87). A més, tres nacionalitats tenen un pes sobre el conjunt de la població de Mataró que supera l’1% del total: el Marroc (6,94%), la Xina (1,99%) i el Senegal (1,16%).
 
Analitzant les dades, es presenta doncs l'oportunitat d'incorporar la perspectiva intercultural en el dia a dia de les entitats per tal que esdevinguin agents de convivència i inclusió social.

Torre Jussana, en col·laboració amb el Programa Barcelona Intercultural, ha publicat la Guia d’Assessorament núm. 15: Com incorporar la perspectiva intercultural a les associacions, on hi trobareu una sèrie de conceptes a l'entorn a aquest fet (diversitat, identitat, igualtat de drets...) i també algunes de les pràctiques que pot dur a terme la vostra associació. Conèixer i reconèixer la diversitat per tal de posar-la en valor enfortirà l’associació de manera integral.

Podeu descarregar-la en el següent enllaç:

Guia d'Assessorament Núm. 15: Com incorporar la perspectiva intercultural a les associacions
(Font: Torre Jussana)
Facebook
Twitter
Instagram
Website

Plaça de Miquel Biada, 5 | Mataró 08301


Update Profile/Email Address